Voksenagronomen

-

Er du over 25 år, kan du kombinere agronomutdanning med annet arbeid. Gjennom 9 helgesamlinger i året og oppgaveløsninger over internett, bli du agronom på to år.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. juni 2024, og du søker på vigo.no

Inntakskrav

 • Nedre aldersgrense er 25 år.

Ved Senja vgs har vi plass til 18 elever i klassen, og søkere blir prioritert etter følgende rekkefølge:

 • Voksne med rett til videregående utdanning (ikke fullført ordinært skoleløp)
 • Voksne som har overtatt gård i drift
 • Voksne som skal overta gård i drift
 • Andre interesserte

Realkompetansevurdering

Realkompetanse defineres som de kunnskaper, holdninger og ferdigheter en person har skaffet seg gjennom arbeidsliv, ulike opplæringstiltak, organisasjonserfaring og samfunnsliv for øvrig.

Realkompetanse kan byttes inn med kompetansemål i læreplanene for videregående opplæring og gir den enkelte mulighet til å start opplæring på det nivået en faktisk befinner seg. Dette innebærer for de aller fleste at opplæringen kan gis på kortere tid enn normert.

Dokumentasjon på godkjent realkompetanse utstedes i et kompetansebevis, og godkjent realkompetanse er likeverdig med kompetanse som er oppnådd gjennom opplæring. Et kompetansebevis kan derfor gi fortrinn i forbindelse med jobbsøkning eller arbeidstakers ønske om nye arbeidsoppgaver.

Prinsippet om at læring i liv og arbeidsforhold skal gi kompetanse (realkompetanse) og den enkeltes rett til å få dokumentert slik kompetanse, er nedfelt i Opplæringsloven. Voksne med rett til videregående opplæring har også rett til å bli realkompetansevurdert. Voksne uten rett kan også få tilbud om realkompetansevurdering, men må da betale en egenandel for dette.

Når du skal søke om videregående opplæring for voksne og/eller realkompetansevurdering må du gjøre følgende:   

 • Send inn søknad på vigo.no (velg søknad for Videregående opplæring for voksne og realkompetansevurdering)
  • Logg inn med elektronisk ID for å søke
 • Last opp nødvendige vitnemål og arbeidsattester i søknaden

For å få vitnemål som agronom er det viktig at du også gjennomfører en realkompetansevurdering. Denne vurderingen vil avdekke om du har bestått krav til kompetanse på Vg1 nivå, og/eller fritak fra fag på Vg2 og Vg3.

Om undervisningen

Helgesamlingene foregår på Senja vgs, Gibostad, og består av praktisk og teoretisk undervisning.
Vi planlegger oppstart av et nytt agronomkurs for voksne fra høsten 2024.

Senja videregående er i det arktiske landskapet, hvor det er fokus på grovfôrspisende dyreslag (storfe, sau og geit). Vi tilbyr derfor ikke undervisning i f.eks. kornproduksjon, svineproduksjon, eggproduksjon og hvit kjøttproduksjon. I planteproduksjon vektlegges grasproduksjon, potet og grønnsaker, samt jordarbeidingsredskap knyttet til dette.

Det tilbys også autorisasjonskurs for handtering og bruk av plantevernmidler, og Landbrukets HMS-kurs. Dette i tillegg til de ordinære programfagene, og programfag til valg.

Praksisundervisning

Målgruppen for utdanningen er voksne mennesker som allerede er i arbeidslivet, og deres hverdag består gjerne av mye fysisk aktivitet. Derfor prøver vi å praksisrette undervisningen ved å bruke skolegårdsbruket når det er mulig. Det vil også være noen ekskursjoner/gårdsbesøk.

Første skoleår: Vg2 Landbruk og gartneri

Skoleåret består av 185 timer med følgende timefordeling:

 • Produksjon og tjenesteyting husdyr, planteproduksjon og skogbruk: 55 timer
 • Forvaltning og drift: 40 timer
 • Yrkesfaglig fordypning: 67 timer

I tillegg 23 timer i digital undervisning

Det gis terminkarakter, standpunktkarakter, og skoleåret avsluttes med en tverrfaglig praktisk/muntlig eksamen.

Andre skoleår: Vg3 Landbruk

Skoleåret består av 162 timer med følgende timefordeling:

 • Utmark og kulturlandskap: 27 timer
 • Gårdsdrift: 32 timer
 • Plante og husdyrproduksjon: 66 timer
 • Programfag til valg: 55 timer

I tillegg 23 timer i digital undervisning

Programfag til valg er Maskiner og teknologi i landbruket og Økologisk landbruk 1. Det gis terminkarakter, standpunktkarakter, og skoleåret avsluttes med en tverrfaglig eksamen (Utmark og kulturlandskap, Gårdsdrift og Plante- og husdyrproduksjon) og en eksamen i programfag til valg.

Les mer om fagplaner m.m. på www.udir.no

Læringsplattform

Teams brukes i det digitale arbeidet, med innlevering av oppgaver og kommunikasjon med faglærer.

Fagsamtaler

Det gjennomføres fagsamtale en gang pr. år.

Om skolen

Senja videregående skoles avdeling på Gibostad, består av naturbruk grønn og blå linje. Skolestedet har tradisjoner helt tilbake til 1914 da skolen ble grunnlagt som Troms Amts Landbruksskole. Avdelingens gårdsbruk er blant de største i regionen og den har eget fartøy for drive grunnleggende opplæring innen fiske og fangst.

Troms landbruksfaglige senter ble opprettet i 1999 som en avdeling ved Senja videregående skole.

Hovedmål til fagsenteret er i første rekke å bidra til etter- og videreutdanning av aktører innen naturbasert produksjon. Utdanningene gjennomføres i nært samarbeid med andre aktører tilknyttet landbruket og tilstøtende næringer.

 • Voksenagronomen har vært tilbudt ved skolen siden 2011, og det gis undervisning over 2 år.
 • Første året Vg2 Landbruk og gartneri, og andre året Vg3 Landbruk.
 • Totalt er det 185 undervisningstimer pr. år hvorav 162 timer er fordelt på 9 helgesamlinger, og 23 timer digital opplæring.

Rektor ved skolen er Stein Erik Svendsen

stein.erik.svendsen@tromsfylke.no / 952 73 354

Faglig ansvarlig for voksenagronomtilbudet ved skolen er leder for Troms landbruksfaglige senter Merete Helander

merete.helander@tromsfylke.no / Tlf. 918 57181