Vi er her for å øke kompetansen i hele landbruksnæringen ved å tilby tilrettelagte aktiviteter for læring i et brukerstyrt marked og ved å være møteplass for alle med tilknytning til næringen. Senteret skal være med på å sikre og utvikle et fremtidsrettet landbruk og livskraftige bygder.

Hovedoppgave

Fagsenterets hovedoppgave skal være å utvikle, planlegge og gjennomføre opplæringstiltak av ulike slag og varighet, samt å støtte opp om og være med på å sette i verk kompetansehevende næringsutviklingstiltak i det nye storfylket Troms og Finnmark.

Oppgaver vil være å initiere og gjennomføre landbruksrelaterte utviklingsprosjekt, formelle utdanningsløp som agronomkurs for voksne eller studiepoengkurs i tillegg til kortere temakurs (2-3 dager), seminarer, studieturer, landbrukskaféer, temakvelder m.m.

Mål

Kompetanseheving

Øke kompetansen i hele landbruksnæringa ved å tilby tilrettelagte aktiviteter for læring i et brukerstyrt marked og ved å være møteplass for alle med tilknytning til næringa. Sentret skal være med på å sikre og utvikle et framtidsrettet landbruk og livskraftige bygder.

Være tilrettelegger

Dette skal gjøres ved å være tilrettelegger for kurs, seminarer og etterutdanning for voksne i landbruket, samt initiering og gjennomføring av utviklingsprosjekt. All aktivitet gjennomføres i nært samarbeid med andre aktører tilknyttet næringen.