Opplæringstilbud under utvikling

Fagskoletilbud innen Arktisk Landbruk
Fagskole er yrkesrettet høyere utdanning (tertiærutdanning) som bygger på videregående opplæring. Det kreves ikke generell studiekompetanse, men fagskolen bygger på relevant studieprogram i videregående skole eller realkompetansevurdering. Fagskoleutdanning har et omfang på ½ til 2 år. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Det tas sikte på å tilby opplæring innenfor emnene driftsledelse, agronomi og bær- og grønnsakproduksjon. I tillegg er det en hovedoppgave.

HMS-studie
Studiet skal bidra til økt forståelse for HMS, som gjenspeiler seg i forebyggende og helsefremmende arbeid i bedriften. God HMS-styring bidrar til reduksjon av ulykker og nestenulykker, lavere sykefravær, mindre turnover og effektive og motiverte medarbeidere.

Det skal gis opplæring innenfor emnene arbeidsmiljøopplæring, internkontroll uten tårer, balansert risikostyring, grunnleggende kompetanse på arbeidsledelse, metoder for systematisk og forebyggende HMS arbeid, arbeidsledelse, helsefremmende og forebyggende arbeid, samt arbeidsmiljøloven og forskrifter.

Grovfôrskole
Grovfôrproduksjonen i Troms fylke er hovedgrunnlaget for utvikling av næringa. Tromslandbruket har de siste årene stadig oftere vært utsatt for overvintringsskader, avlingssvikt, store nedbørsmengder og flom. En økende andel leiejord forsterker problematikken.

I dette prosjektet er grovfôrstrategi stikkord.